The Parthenon, Athens

The Colosseum, Rome

The Parthenon, Athens

The Eiffel Tower, Paris